ใช้งาน Monitoring ด้วย NetData

netdata Oct 11, 2020

บทความที่แล้ว ผมได้แนะนำการใช้ Glances และ Bashtop ซึ่งเป็น System Monitoring แบบ Shell Command

บทความนี้ ผมขอแนะนำ System Monitoring แบบ Web page ที่น่าสนใจตัวนึง ชื่อว่า Netdata

Netdata คือ Real-time performance and health monitoring ที่มีจุดเด่นมากมาย ดังนี้

 • รายงานผลแบบ Realtime ผ่าน Web page
 • UI สวยงาม
 • รายงานครอบคลุมทุกระบบ ทั้ง Hardware , System , Application , Container
 • รองรับ Linux, FreeBSD, และ macOS
 • ติดตั้งได้ทั้งแบบ Full install และแบบ Containers (Docker หรือ Kubernetes)
 • มีระบบแจ้งเตือน ( Alarm ) เมื่อระบบเกิดผิดพลาด/ขัดข้อง
 • มี Plugin ให้ติดตั้งเพิ่มมากมาย
 • ฟรี และ Opensource

เริ่มติดตั้งกันเลย

ในบทความนี้  ผมจะติดตั้ง Netdata แบบ Container ( Docker ) ซึ่งจะง่ายกว่าติดตั้งแบบ Full install

โดยจะติดตั้งบน Server แบบ x86 และ OS เป็น Debian

ติดตั้ง Docker Server ก่อน

$ su

# apt-get update

# apt-get install sudo curl

# apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common
  
# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

# add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
  
# apt-get update

# apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

# docker ps -a

ติดตั้ง Netdata Agent ( Container )

# docker run -d --name=netdata \
 -p 19999:19999 \
 -v netdatalib:/var/lib/netdata \
 -v netdatacache:/var/cache/netdata \
 -v /etc/passwd:/host/etc/passwd:ro \
 -v /etc/group:/host/etc/group:ro \
 -v /proc:/host/proc:ro \
 -v /sys:/host/sys:ro \
 -v /etc/os-release:/host/etc/os-release:ro \
 --restart unless-stopped \
 --cap-add SYS_PTRACE \
 --security-opt apparmor=unconfined \
 netdata/netdata
 
# docker start netdata

เริ่มใช้งาน Netdata ผ่าน Dashboard

หลังจากติดตั้ง Container ของ Netdata (ตามวิธีด้านบนนี้) เสร็จแล้ว  เราก็สามารถเข้าได้ทันที   โดยเปิด Web browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ URL ดังนี้

http://IPADDRESS:19999

โดย IPADDRESS คือ IP ของเครื่องที่เราติดตั้ง Netdata ซึ่งจะใช้ port 19999 เป็นมาตรฐาน

ตัวอย่าง Dashboard

ทางด้านขวาของ Dashboard จะมี Menu ลัด สำหรับกดเลือกดู System ย่อย เช่น Overview , CPU , Memory , Disk , Networking , Users , Filesystem , Sensor , อื่นๆ

ภาพตัวอย่าง : Dashboard Netdata บน Server ของ Limitrack

Plugin เสริม

Netdata จะติดตั้ง System Monitoring ในระดับพื้นฐานค่อนข้างครบถ้วน

แต่เรายังสามารถเพิ่ม Plugin สำหรับ Monitoring ระบบอื่นๆได้อีกมากมาย เช่น Web Server , Database , Application ยอดนิยม  ดังตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้

Plugin เสริมของ Netdata

แอดมินหวังว่าผู้อ่านจะชอบ Netdata  แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไป

ติดตามบทความใหม่ๆ ได้ใน Facebook Pages
ปรึกษา / สอบถาม / พูดคุยกับแอดมิน ผ่าน LINE ไอดี @limitrack
: ทีมงาน www.Limitrack.com :

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.